Těsnění přírubových spojů

Těsnění přírubových spojů jsou určena k utěsnění šroubových přírubových spojů různých konstrukcí, které se používají ve strojírenství v různých oblastech průmyslu, zvláště petrochemickém, chemickém, ropném, energetickém, potravinářském, ale i v dalších odvětvích.

Pro přírubový spoj, včetně druhu použitého těsnění, je určující jakou těsněnou látku je třeba utěsnit, při jakém tlaku a teplotě, s jakou bezpečností a provozní spolehlivostí. Dalším určujícím faktorem je, zda se bude jednat o příruby potrubních větví, tepelných výměníků, chemických reaktorů nebo aparátů, či chladičů nebo jiných strojních zařízení.

Podle požadavku na těsnost (třídu těsnosti) a spolehlivost přírubového spoje, můžeme pro nižší teplotní oblasti volit těsnicí materiály vláknito-pryžové, pro vyšší teploty materiály na bázi expandovaného grafitu s vložkami z tahokovu nebo hrotkového plechu. Podle konstrukce příruby, přecházíme pro vyšší tlakové třídy na spirálově vinutá těsnění, hřebenová těsnění, obalovaná těsnění, či kovové těsnicí čočky, nebo RTJ těsnění. Pro silně agresivní media, kde některé zvýše uvedených materiálu z hlediska korozní odolnosti nevyhoví, se často volí materiály na bázi PTFE a to jako forma z expandovaného PTFE nebo PTFE s různými plnivy, které snižují jeho studený tok.

Pokud potřebujeme dosáhnout skutečně spolehlivého a dlouhodobého utěsnění, je třeba volit materiály a těsnění, jejichž výrobce je schopen zaručit opakovatelnost jejich vlastností ve výrobě a které se dnes velmi často dokumentují hodnotami dle ČSN EN 13555, které k prodávaným materiálům jsou od něho k dispozici a je také pak schopen vlastnosti takto dokumentované dlouhodobě dodržet.

Výrobci takovýchto materiálů zveřejňují tyto hodnoty např. v databázi Münsterské univerzity, která je přístupná pod www.gasketdata.org a jsou touto univerzitou opakovaně namátkově kontrolována. Výrobci těsnicích materiálů, sdružující se v organizaci ESA – divize ploché těsnění (European Sealing Association e.V. – divisions of Flat gaskets), mají svou databázi výrobků roztříděnou dle typů, přístupnou pod www.esadata.org.

Společnost DIMER Engineering se rozhodla, že půjde při svých řešeních cestou použití takových kvalitních materiálů, u nichž se může na opakovatelnost vlastností materiálů dlouhodobě spolehnout.

Při svých řešeních využívá současně výrobcem těsnění dodávané hodnoty dle ČSN EN 13555 k výpočtům přírubových spojů dle ČSN EN1591-1, jejichž výsledkem jsou pak potřebné utahovací síly, které jsou podkladem ke kvalifikované montáži přírub dle ČSN EN 1591-4.

Mimo těchto špičkových materiálů máme pro méně náročné zákazníky k dispozici i materiály, které takto dokumentovány nejsou, ale velmi často jsou s úspěchem využívány. Spolehlivost takto utěsněných spojů není tak jistá, ale výhodou je, že jejich cena je nepoměrně nižší.

Měkké těsnicí materiály, Frenzelit GmbH, Německo

(těsnicí vlastnosti s dokumentací dle ČSN EN 13555) Společnost DIMER Engineering již dlouhodobě na našem trhu úspěšně aplikuje tato plochá těsnění…

Měkké těsnicí materiály, DIMER Group

Naše společnost DIMER Engineering s.r.o. v rámci skupiny DIMER GROUP nabízí komplexní a ucelenou řadu plochých těsnění pro širokou oblast užití převážně…

Kovová a kombinovaná těsnění

Kovová a kombinovaná těsnění včetně ostatních komodit průmyslových těsnění jsou určená pro utěsnění plochých přírubových spojů rozličných aparátů ve všech oblastech…