Reklamační řád

Vážení zákazníci,

společnost DIMER Engineering s.r.o. ve snaze poskytovat zákazníkům co nejkvalitnější služby, prodává na našem trhu pouze zboží originální kvality od renomovaných tuzemských, evropských i světových výrobců těsnicích prvků a příslušenství k nim, vlastní výrobu a svoji sortimentní nabídku neustále plánovitě rozšiřuje.

Dojde-li i přesto k reklamaci na zakoupené zboží nebo poskytnutou službu ve společnosti DIMER Engineering s.r.o., respektive na provozovně: Na Pohoří 43, 273 53 Hostouň

Postupujte, prosíme, dle následujících pokynů, aby reklamace mohla být co nejdříve dořešena a uzavřena k Vaší spokojenosti.

Zákazník reklamaci uplatňuje v místě, kde bylo zboží zakoupeno!

1. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

1.1 Společnost DIMER Engineering s.r.o. odpovídá plně za vady prodaného zboží nebo za kvalitu poskytnutých služeb ve smyslu Občanského zákoníku 89/2012 Sb. a Zákona 634 / 1992 Sb. na ochranu spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

2. REKLAMACE NESHODNÝCH (VADNÝCH) PRODUKTŮ UPLATNĚNÁ ODBĚRATELEM

2.1 Každá reklamace se uplatní na provozovně, kde bylo zboží zakoupeno a to současně s předložením prodejního dokladu vyhotoveného provozovnou společnosti DIMER Engineering s.r.o.

2.2 Uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury, která musí být dodržena (v případě vystavení faktury na platbu nehotově).

2.3 Při reklamaci zákazník předloží vadné zboží, doklad o prodeji nebo dodací list a záruční list

2.4 Uplatňuje-li reklamaci zákazník, který u nás zakoupil zboží pro jiného zákazníka, předloží také reklamační zápis od zákazníka, který vadné zboží obdržel jako poslední.

2.5 Reklamaci na zjevné vady zboží a kvantitativní reklamace (na počet) je povinen zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu nejpozději však do 5 pracovních dnů od převzetí dodávky. Reklamaci na skryté vady nejpozději v době do uplynutí záruční nebo spotřební lhůty.

2.6 S každým zákazníkem zástupce společnosti sepíše Reklamační protokol (RP). Posoudí reklamovaný produkt a předloží zákazníkovi návrh na způsob řešení reklamace. Souhlasí-li zákazník s předloženým návrhem, je reklamační řízení ukončeno podpisem zákazníka na Reklamačním protokolu a zápisem výsledku řízení do Knihy reklamací. V případech, kdy není možno reklamaci vyřešit okamžitě na místě (provozovně), kde byla uplatněna, převezme zástupce firmy reklamované produkty včetně příslušných dokladů k dořešení reklamace, vyplní Záznam o neshodném produktu (ZNP) ve 2 vyhotoveních a Reklamační protokol ve 3 vyhotoveních. Na jedné kopii RP potvrdí zákazníkovi převzetí reklamovaných produktů a příslušných dokladů. Reklamované produkty včetně příslušných dokladů (originál RP a ZNP) odešle zástupce společnosti do skladu neshodných produktů. Kopii RP a ZNP si ponechá k založení. Dořešení reklamace zajistí vedoucí provozovny, případně ve spolupráci s technickým ředitelem (TŘ). Po dobu řešení reklamace jsou neshodné produkty uloženy ve skladu neshodných produktů. V případě neshody s navrženým řešením ze strany zákazníka vedoucí provozovny křízení přizve manažera QMS (MQMS), případně TŘ. Výsledné řešení reklamace oznámí vedoucí provozovny MQMS, který provede záznam do Knihy reklamací vzhledem k tomu, že Kniha reklamací a Kniha ZNP je uložena u MQMS a centrálně vedena.

2.7 Pokud jsou předmětem reklamace produkty vyrobené společností DIMER Engineering s.r.o. nebo produkty vyrobené v rámci kooperace, musí být neshodné produkty uloženy do skladu provozovny a reklamaci řeší vedoucí provozovny ve spolupráci s TŘ nebo jím pověřeným pracovníkem. Další postup řešení reklamace je stejný jako v bodu 2.6.

2.8 Vpřípadě uznání neshody zboží, služby, poskytne DIMER Engineering s.r.o. odběrateli dohodnuté plnění, popřípadě se dohodne na jiném způsobu, jak vzniklou ztrátu kompenzovat. Dohodnutý postup se zákazníkem uvede zástupce firmy do Reklamačního protokolu.

2.9 Společnost DIMER Engineering s.r.o. si vyhrazuje právo v případě reklamace na vyrobené těsnění nebo prodané zboží, zabudované v technologických uzlech nebo celcích, průmyslových výrobcích, přizvání na účast při demontáži těsnění. V případě, že těsnění je demontováno bez její přímé účasti, nebo pověřeného zástupce, nelze uplatnit reklamaci. Práva se může společnost DIMER Engineering s.r.o. po vzájemném písemném objasnění stavu vzdát.

3. REKLAMACE NA DODACÍ LHŮTY

3.1 Společnost DIMER Engineering s.r.o. odpovídá za včasné splnění svých závazků vůči zákazníkovi. U zboží poptávaného nebo objednávaného telefonicky, nemůžeme ručit za sdělené dodací lhůty, pokud tyto nebyly potvrzeny v dohodnuté písemné formě.

4. NEUZNÁNÍ REKLAMACE

4.1 Na pozdější reklamaci dodaného množství a zjevné vady kvality zboží, které bylo odběratelem osobně převzato, nelze brát zřetel.

4.2 Pokud se odbornou prohlídkou, prozkoumáním podkladů nebo jiným způsobem prokáže, že reklamovaná vada na zboží nespočívá v jeho kvalitě, ale na okolnostech, které nastaly po převzetí zboží zákazníkem, vyhrazuje si společnost DIMER Engineering s.r.o. takovou reklamaci neuznat.

4.3 Vpřípadě, kdy si zákazník dodá svůj materiál na výrobu těsnění, přebírá společnost DIMER Engineering s.r.o. odpovědnost pouze za požadované rozměry výrobku, nepřebírá však odpovědnost za užitné vlastnosti materiálu.

4.4 Vpřípadě, kdy zákazníkovi bylo vydáno správné zboží dle jeho specifikace, a za zboží zaplatil a opustil prostory prodejny společnosti DIMER Engineering s.r.o., nelze již akceptovat žádost o výměnu této položky. Důvodem je možnost snížení kvality zboží vnějším vlivem, který nemusí být zjevný na první pohled.

5. PLATNOST REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

Tímto reklamačním řádem, platným ve společnosti DIMER Engineering s.r.o. se od 1.3.2017 ruší platnost Reklamačního řádu společnosti DIMER Engineering s.r.o. ze dne 20.12.2013.

V Praze dne: 22.2.2017

Přílohy