Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení / obecná část

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti DIMER Engineering s.r.o. (dále jen prodávající) platí pro všechny dodávky zboží uskutečněné prodávajícím, a to fyzickým i právnickým osobám.
 2. Vstoupí-li kupující do obchodního vztahu s prodávajícím, vzniká tím kupní smlouva a kupující současně tímto akceptuje všeobecné obchodní podmínky prodávajícího.
 3. Při objednání nestandardního zboží si prodávající vyhrazuje právo stanovit mimořádné podmínky prodeje a zálohovou platbu.
 4. Zasláním poptávky nebo objednávky je kupujícím vysloven souhlas ke zpracování
  osobních údajů nutných pro komunikaci a vytvoření dokladů v rámci obchodního styku. (dle
  nařízení EU 2016/679 obecně známé pod zkratkou GDPR).

II. Nabídka, kupní cena

 1. Veškeré nabídky prodávajícího jsou nezávazné, pokud není uvedeno jinak.
 2. Kupující obvykle zasílá své objednávky zboží písemně, a to buď faxem nebo emailem. Písemná objednávka musí obsahovat:
  • IČO, DIČ kupujícího
  • Číslo objednávky kupujícího
  • Datum a místo dodání
  • Kontaktní osoba, která bude zodpovědná za převzetí zboží
  • Specifikaci objednaného materiálu dle nabídky
  • Podpis osoby, která objednávku vystavila (jen u faxové objednávky)
 3. Kupní cena je stanovena platným ceníkem a obchodními podmínkami platnými v den objednání zboží, nebo na základě písemné nabídky prodávajícího.
 4. Vzorky poskytnuté prodávajícím jsou určeny pouze pro informaci o nabízených produktech, jejich technické specifikaci apod.

III. Dodávky

 1. Pokud není uvedeno jinak, je místem dodání adresa objednatele, kterým byla objednávka vystavena.
 2. Prodávající potvrdí kupujícímu termín dodání zboží zasláním písemného potvrzení.
 3. Prodávající uskuteční dodání zboží na základě dodacího listu, který musí být potvrzen osobou, která je uvedena na objednávce kupujícího jako oprávněná k převzetí zboží. V případě, že oprávněná osoba není přítomna na místě dodání, je kupující povinen zaslat písemně prodávajícímu informaci o nové oprávněné osobě k převzetí zboží.
 4. Podpisem dodacího listu stvrzuje kupující jeho správnost. Veškeré nesrovnalosti a výhrady k dodávce zboží je kupující povinen uvést na dodacím listě při převzetí zboží.

IV. Platební podmínky

 1. Pokud není dohodnuto jinak, je prodávajícím vždy požadována platba předem či hotově.
 2. Datem zaplacení faktury je den, kdy je částka připsána na bankovní účet naší společnosti.
 3. Faktura je zaplacena tehdy, pokud je zaplacena celá hodnota faktury, ne pouze její část.
 4. Je-li kupující v prodlení s plněním jakéhokoli platebního závazku vůči prodávajícímu, je povinen prodávajícímu uhradit smluvní úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit veškeré dodávky pro kupujícího v případě, že je kupující v prodlení s plněním svých závazků vůči prodávajícímu.
 6. Prodávající je oprávněn provést započtení vzájemných závazků a pohledávek i bez souhlasu kupujícího.
 7. Uplatnění reklamace na převzaté zboží nezakládá kupujícímu právo odkládat platbu za vyfakturovanou dodávku zboží. Pozdržení platby bude považováno za neplnění závazků ze strany kupujícího
 8. Každý daňový doklad vystavený prodávajícím musí odpovídat zákonným podmínkám.

V. Reklamace a vady zboží

 1. Množstevní reklamace:
  • Kupující má povinnost vyznačit jakékoliv nesrovnalosti v dodávce na dodacím listě neprodleně po převzetí zboží, uvést jméno a podpis přebírajícího a podpis řidiče.
  • Kupující je povinen neprodleně informovat prodávajícího o nedostatcích v dodávce zboží. Je nutné zaslat dodací list s uvedenými nesrovnalostmi faxem prodávajícímu.
  • Nedostatky, které nebudou vyznačeny na dodacím listě a podepsány zodpovědnými osobami, nebudou prodávajícím akceptovány.
  • Skryté vady, které nebudou zřejmé při převzetí zboží, je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 dnů od obdržení zboží. Vždy je nutné pro reklamaci předložit dodací list na zboží.
 2. Kvalitativní reklamace:
  • Veškeré kvalitativní reklamace musejí být posouzeny prodávajícím.
  • Kupující je povinen nahlásit vadu zboží neprodleně po jejím zjištění pobočce, která reklamované zboží dodala.
  • Kupující musí umožnit přístup k vadnému zboží prodávajícímu.
  • Kupující nemá nárok uplatňovat reklamaci na špatně uskladněné zboží, nebo zboží poškozené neodbornou manipulací.
  • Kupující je povinen vždy sepsat reklamační protokol společně s prodávajícím a předložit dodací list a fakturu vystavenou prodávajícím. Dále kupující doloží prodávajícímu veškerou technickou dokumentaci s reklamací související.
  • Veškeré technické návrhy a řešení prodávajícím poskytnuté kupujícímu jsou založeny na mnohaleté zkušenosti prodávajícího a vycházejí ze stavu nejlepší možné vědomosti. Prodávající však nenese garance a odpovědnost za skutečnost, zda dodané zboží je v dané konkrétní aplikaci vhodné a funkční k použití.

VI. Ostatní závěrečná ustanovení

 1. Zboží je majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení sjednané kupní ceny kupujícím.
 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující je v prodlení s placením závazků vůči prodávajícímu.
 3. Tato verze Všeobecných obchodních podmínek společnosti DIMER Engineering s.r.o. vstupuje v platnost od 1. 7. 2021.

Přílohy