Výpočty přírubových spojů

Naše služby zákazníkům se neomezují pouze na prosté dodávky těsnění, ale nabízíme současně i technická řešení utěsnění, jak konkrétních přírubových spojů, tak i celých provozních a výrobních souborů včetně dosažení vysoké emisní těsnosti s požadavky dle TA Luft.

Provádíme výpočty dle normy ČSN EN 1591-1 s aplikací charakteristik těsnění dle ČSN EN 13555.

Starší normy (ČSN 69 0010) vycházejí při dimenzování přírubových spojů pouze z pevnostního hlediska, přičemž těsnost je ve výpočtu zahrnuta odhadnutými hodnotami utahovacího tlaku (q) a součinitele těsnění (m).

Oproti starším postupům zahrnuje norma ČSN EN 1591-1 tato hlediska:

  • vliv požadované třídy netěsnosti
  • možný rozptyl při utahování šroubů
  • změny těsnicí síly způsobené deformací všech částí spoje
  • vliv připojené skořepiny či trubky
  • vliv teplotních rozdílů mezi šrouby a listy příruby

Metoda výpočtu spočívá v elastické analýze všech vztahů mezi zatíženími a deformací mezi všemi částmi přírubového spoje, případně korigované plastickým chováním materiálu těsnění. Samotná těsnost spoje je pak navržena s ohledem na požadovanou třídu netěsnosti.

Tyto výpočty tedy zahrnují posouzení a návrh nejen vhodného těsnění a spojovacího materiálu přírubového spoje, ale i přírub, což je pro dlouhodobý spolehlivý provoz výrobních jednotek velmi důležité.